ΜΕ ΚΑΤΟΧΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΗΔΗ ΜΑΙΝΕΤΑΙ

ΜΕ ΚΑΤΟΧΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΗΔΗ ΜΑΙΝΕΤΑΙ
ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΣ ΤΩΡΑ Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΜΥΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ

Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2013

«ΟΥΑΙ ΥΜΙΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΙ ΥΠΟΚΡΙΤΑΙ»

Τοῦ Ἀναστασίου Στάμου

Παρακολουθοῦμε μὲ σφιγμένη ψυχὴ τὴν πολιτικὴ καὶ κοινωνικὴ ζωὴ τοῦ εὐλογημένου τόπου μας νὰ κατακρημνίζεται σὲ ἐρεβώδη βάραθρα. «Ἑνὸς κακοῦ μύρια ἕπονται» καὶ τὰ (σκόπιμα) σφάλματα τῶν ἐξουσιαστῶν (νεοταξιτῶν) διαδέχονται τὸ ἕνα τὸ ἄλλο. Χρωστᾶμε, λένε, καὶ πρέπει νὰ πληρώσουμε… Ποιὸς δανείστηκε, πότε, πόσα καὶ ἀπὸ ποιόν; Δὲν μᾶς λένε... Δὲν τολμοῦν τὸν λογιστικὸ ἔλεγχο τοῦ χρέους. Ἄν ὁ Ἕλληνας χρωστοῦσε τὸ 2007 (κατὰ κεφαλήν) 33 χιλιάδες δολλάρια, ὁ Ἀμερικανὸς χρωστοῦσε 42, ὁ Γερμανὸς 55, ὁ Δανὸς 90, ὁ Βρετανὸς 190, ὁ Ἰρλανδὸς 424… Γιατὶ τότε πέσαν ἐπάνω μας τὰ μαῦρα κοράκια; «Ἑλλὰς γὰρ μόνη ἀνθρωπογεννεῖ, φυτὸν οὐράνιον καὶ βλάστημα θεῖον ἠκριβωμένον. Λογισμὸν ἀποτίκτουσα οἰκειούμενον ἐπιστήμην», λέγει χειρόγραφο Εὐαγγέλιο, ποὺ ἀνεκαλύφθη στὶς βιβλιοθῆκες τοῦ Βατικανοῦ ὑπὸ τοῦ καθηγητοῦ Ε.Πρόκου τὸ 1974, καὶ εἶναι φρᾶσις τοῦ Ἰησοῦ! Τοῦτο ἐξηγεῖ πολλὰ στοὺς «μυημένους»…

Παραδώσανε οἱ ἄφρονες πολιτικοὶ τὴν ἐθνική μας κυριαρχία στοὺς «ἀόρατους» τοκογλύφους τραπεζίτες (…δανειστές μας), ὅταν αὐτοὶ διὰ τῶν ἀντιπροσώπων τους ἰταμῶς ἐπιζητοῦν «γῆν καὶ ὕδωρ», ὑποδούλωσι καὶ ἐξαθλίωσι τῶν ἀθώων Ἑλλήνων πολιτῶν, ἐξόντωσι τῶν ἑπομένων γενεῶν Ἑλλήνων. Ὁ Θεμιστοκλῆς (Ἀθῆναι) ἀπέστειλε στὸν παγκόσμιο τότε Δυνάστη πίσω νεκροὺς τοὺς «τροϊκανούς» τῆς ἐποχῆς του (τὸν διερμηνέα), διότι «φωνὴν ἑλληνίδα βαρβάροις προστάγμασιν ἐτόλμησε χρῆσαι», ἐνῷ ὁ Λεωνίδας (Σπάρτη) τοὺς γκρεμοτσάκισε σὲ ξεροπήγαδο! Καὶ γνώριζαν τὶ θὰ ἐπακολουθοῦσε… Ἀλλ' εἶχαν φρόνημα καὶ ὑπερηφάνεια, ἀνδρεία, τιμή, φιλοπατρία. Παρόμοιες «τρέλλες» ἐπανελήφθησαν πλειστάκις στὴν ἱστορία μας (καὶ προσφάτως τὸ 1940), ὥστε σήμερα ἀκόμα ὑπάρχουμε ἐμεῖς οἱ ἀπόγονοι χάριν τῶν ἡρωικῶν μας αὐτῶν προγόνων, ἐνῷ ἄλλοι ἀρχαῖοι λαοὶ ἐξαφανίσθηκαν ἐλλείψει Ἀρετῆς καὶ Ἀξιῶν.

«Μὴ φοβεῖσθε ἀπὸ τῶν ἀποκτεννόντων τὸ σῶμα, τὴν δὲ ψυχὴν μὴ δυναμένων ἀποκτεῖναι», λέγει τὸ Εὐαγγέλιο καὶ συνεχίζει ὁ θεῖος Ἰησοῦς: «Φοβεῖσθε δὲ μᾶλλον τὸν δυνάμενον καὶ ψυχὴν καὶ σῶμα ἀπολέσαι ἐν γεέννῃ». Πῶς ἔχασαν λοιπὸν ἤδη τὴν ψυχή τους οἱ σημερινοὶ ἡγέτες μας (…ὅσοι Ἕλληνες); Ποιὸς «διάβολος» ἔχει πάρει τὰ ἡνία τοῦ κόσμου μας; Γιατὶ αὐτοκτονοῦν μαζικὰ χιλιάδες συμπατριῶτες μας; Πῶς ἐξηγεῖται ὁ θάνατος διὰ πυρᾶς τῶν τριῶν τραγικῶν ἐργαζομένων τῆς τράπεζας (Μαρφίν), ἤ ἡ πρόσφατη δολοφονία τοῦ ἀγαθοῦ παλληκαριοῦ Παύλου Φύσσα; Ποιὸς ναρκοθετεῖ τὰ ὄνειρα τῶν νέων μας, τὸ εὖ ζῆν τῶν παιδιῶν μας;

Ποιὸς σμπίρος «Δαυΐδ» σκότωσε τὸν γίγαντα Ἕλληνα «Γολιάθ» στοχεύοντάς τον στὸ κεφάλι (νοῦ καὶ συνείδησι) ἐξ ἀποστάσεως; Ἀπαντᾶ ὁ μεγάλος Ἕλλην Μίκης Θεοδωράκης λίαν εὐστόχως ἐπ' αὐτοῦ. «Ὁρατὲς καὶ ἀόρατες δυνάμεις ἔχουν αἰχμαλωτίσει τὴν πλειοψηφία τοῦ λαοῦ μας… ἕως ὅτου προκύψῃ ἕνας ἄλλος λαός, ποὺ οὐσιαστικὰ θὰ καγχάζῃ γιὰ τὸ παρελθόν του». Καὶ μιλάει ἐπίσης γιὰ «πρωτοφανῆ εἰσβολὴ τῶν νεοβαρβάρων… ποὺ αὐτὴ τὴν φορὰ δὲν ἦρθαν μὲ ἀκόντια καὶ σπαθιὰ ποὺ τρυποῦν τὶς σάρκες, ἀλλὰ μὲ μεθόδους ποὺ παραλύουν τὴν σκέψι καὶ ὑποτάσσουν τὶς ψυχές»!

Σὲ ἄλλο δημόσιο λόγο του ὁ πολύπειρος Μίκης Θεοδωράκης συμπληρώνει: «Σήμερα οἱ Ἕλληνες βιώνουμε μιὰ πρωτόγνωρη μορφὴ παρακμῆς, ποὺ μᾶς ὁδηγεῖ σταθερὰ σὲ ὁλικὴ ἐθνικὴ καταστροφή. Τὰ αἴτια ξεκινοῦν πρὶν ἀπὸ δεκαετίες. Μὲ τὴν διαφορὰ ὅτι σχεδιάστηκαν καὶ ἐφαρμόστηκαν μὲ πρωτοφανῆ εὑρηματικότητα, ἐφευρετικότητα καὶ ταχυδακτυλουργικὴ ἀκρίβεια, ὥστε ὁ κατὰ τὰ ἄλλα ἔμπειρος ἑλληνικὸς λαὸς, ὄχι μόνο νὰ μὴν μπορέσῃ νὰ ἀντιληφθῇ τίποτα, ἀλλ' ἀντιθέτως, ὁ μισὸς πληθυσμὸς νὰ γίνῃ συμμέτοχος μὲ ἐνθουσιασμὸ στὴν αὐτοκαταστροφή του καὶ ὁ ἄλλος μισὸς νὰ παρακολουθῇ ἀνυποψίαστος καὶ ἀμήχανος, ἐντελῶς τυφλωμένος ἀπὸ τὴν λάμψι τῆς πρωτοφανοῦς ἀπάτης».

Καὶ παρακάτω λέγει: «Τὸ πολιτικό μας σύστημα στὸ σύνολό του ἔχει σαπίσει, καὶ τὸ κυριώτερο, εἶναι ἐξαρτημένο. Κυριαρχεῖ ὅμως στὰ ΜΜΕ, στὰ συνδικάτα, στὸν κρατικὸ μηχανισμό. Ἔχει τὴν ἀμέριστη βοήθεια πανίσχυρων διεθνῶν κέντρων ἐξουσίας… Ἐδῶ ἔχουν προηγηθῆ οἱ ἐπιθέσεις, μὲ τὴν συνεργασία δυστυχῶς συμπατριωτῶν μας, ἐνάντια στὸν σύγχρονο ἑλληνικὸ πολιτισμό (ἀπὸ τὸ 1974), μὲ στόχο τὴν ἐθνική μας ἰδιοσυστασία σὲ ὅλες τὶς ἐκφάνσεις της: Ἱστορία, Πολιτισμό, Ἰδέες, Ἤθη καὶ Ἔθιμα…». Καὶ «γιὰ τὴν Ἑλληνικὴ Βουλή… ὁ τραγικὸς ρόλος της σήμερα συνίσταται στὸ νὰ καλύπτῃ μὲ τὸ κῦρος της μιὰ οὐσιαστικά, ἠθικὰ καὶ ἱστορικὰ παράνομη διαδικασία μὲ καταστροφικὲς συνέπειες γιὰ τὸ μέλλον τῆς Χώρας. Μᾶς ὁδηγεῖ στὸν τέλειο ἐθνικὸ ἐξευτελισμό, στὴν διακωμώδηση τοῦ Πολιτεύματός μας».

«Συνταγματικὸ τόξο» αὐτοαποκαλοῦνται πλέον οἱ παράνομοι σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα ἐξουσιαστές μας. Κι ἔφθασε ὁ «πάγκακος» πρώην ἀντιπρόεδρος δωσίλογης κυβερνήσεως νὰ ἐπιζητῇ τὴν φυλάκισι ὅσων ὑποστήριξαν τὸ κόμμα τοῦ «ἐθνικοῦ σοσιαλισμοῦ», σὰν νὰ λέμε ὅτι πρέπει νὰ φυλακίσουμε καὶ ὅσους ψήφισαν τὰ κόμματα τῶν κλεπτῶν τοῦ δημοσίου χρήματος (τοῦ «σοσιαλισμοῦ τῶν πρασίνων ἀλόγων» ἤ τῆς «φιλελεύθερης ψευτοδημοκρατίας»), τοὺς δημόσιους ἀπατεῶνες ὑφαρπαγῆς τῆς λαϊκῆς ψήφου (τοῦ «λεφτὰ ὑπάρχουν» ἤ τῆς «ἀντιμνημονιακῆς ἀπάτης»), τοὺς πράκτορες καὶ ἐντολοδόχους τῶν ἐπικυρίαρχων ξένων δυνάμεων (ἐνόχους ἐσχάτης προδοσίας). Εἶναι φανερὸ πὼς ἐπιδιώκουν ἐμφύλιο πόλεμο, ὠθῶντας τεχνηέντως στὰ ἄκρα θερμόαιμους ἀνεγκέφαλους ὁπαδοὺς κομμάτων. «Οὐαὶ ὑμῖν γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί»!

Ἡ Κοινωνικὴ Μηχανική (Social Engineering), ὡς ὅπλο τοῦ σύγχρονου Δαυΐδ, χρησιμοποιεῖται πλέον ἀπὸ τοὺς περιτετμημένους ψυχῇ τε καὶ σώματι (παγκοσμιοποιητές) λόγῳ τοῦ θανάσιμου μίσους ποὺ τρέφουν πρὸς τὰ Ἔθνη: «Καὶ καταναλώσει Κύριος ὁ Θεός σου τὰ ἔθνη… καὶ παραδώσει αὐτοὺς Κύριος ὁ Θεὸς εἰς τὰς χεῖρας σου καὶ ἀπολέσει αὐτοὺς ἀπωλείᾳ μεγάλῃ, ἕως ἄν ἐξολοθρεύσῃ αὐτούς…». Ἀφοῦ τὰ γράφει τὸ «ἱερό» τους βιβλίο, θὰ πρέπῃ νὰ ἐφαρμοστοῦν… Ἀπολαμβάνουμε μάλιστα ὀνομαστικῆς ἐπιθετικῆς ἀναφορᾶς στὴν «ἱερὰ» Βίβλο: «Ἐπεγερῶ τὰ τέκνα σου Σιὼν ἐπὶ τὰ τέκνα τῶν Ἑλλήνων»! Βεβαίως ὑπάρχουμε ἀκόμα, σὲ πεῖσμα τόσων αἰώνων Ἐθνοκτονιῶν καὶ Γενοκτονιῶν. Παραμένουμε τὸ μόνο γνήσιο ἔθνος μὲ τέσσερα θεμελιώδη χαρακτηριστικά: Ὅμαιμον, ὁμόγλωσσον, ὁμόθρησκον καὶ ὁμότροπον, ποὺ ἐπιδιώκουν μανιωδῶς νὰ ἀλλοιώσουν.

Στὸ χαοτικὸ τοῦτο παρὸν ἐμφανίζεται μιὰ Ἑλληνικὴ δύναμις διεθνῶν διαστάσεων. Εἶναι ἡ E.N.D. (End National Debt) μὲ ἐπωνύμους ἐκπροσώπους. Ἔχει καταθέσει 600 δίς δολλάρια σὲ χρεόγραφα (ΙΒΟΕ), ποὺ ἀρνοῦνται οἱ κυβερνῶντες νὰ τὰ δεχθοῦν, ἐδῶ καὶ ἕναν χρόνο (ἀπὸ 28-9-2012). Ὁ Ἀρτέμης Σώρρας καὶ οἱ συνεργάτες του ἔχουν «κλειδώσει» τὴν ἀπελευθέρωσι τῆς Χώρας μας (καὶ ὄχι μόνο)! Στὸ διαδίκτυο (http://alfeiospotamos.pblogs.gr) βρίσκουμε τὴν δραματικὴ ἔκκλησι τῆς END γιὰ ὑποστήριξι τῶν Ἑλλήνων Πολιτῶν στὸν ἀγῶνα της καὶ τὴν συγκλονιστικὴ συνεχῆ δρᾶσι της σὲ παγκόσμιο ἐπίπεδο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου