ΜΕ ΚΑΤΟΧΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΗΔΗ ΜΑΙΝΕΤΑΙ

ΜΕ ΚΑΤΟΧΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΗΔΗ ΜΑΙΝΕΤΑΙ
ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΣ ΤΩΡΑ Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΜΥΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ

Κυριακή, 19 Φεβρουαρίου 2012

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ "ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ"

Παραθέτουμε το Καταστατικό της Εθνικής Εταιρείας:


Ἡ  «ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  εἶναι 
ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Ἀρ. Ἀποφάσεως Πρωτοδικείου Ἀθηνῶν 1602/26. 01. 2012. 

Συμφώνως μὲ τὸ Καταστατικὸ ἱδρύσεώς της, 
ἔχει ὡς μία ἐκ τῶν βασικῶν ἀρχῶν της  
τὴν ἀνεξαρτησία ἀπὸ κυβερνητικούς, πολιτικούς, κομματικοὺς καὶ συνδικαλιστικοὺς φορεῖς. 
  καὶ μεταξὺ ἄλλων, σκοποί της εἶναι:  

Ἡ ὑπεράσπισις τῶν δικαιωμάτων τῶν Ἑλλήνων ἔναντι πάσης αὐθαιρεσίας τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας. 
Ἡ ἐπαγρύπνησις καὶ ἡ ἐνημέρωσις ἐπὶ τῶν ἐθνικῶν θεμάτων. 
Ἡ ἀναζωπύρωσις τοῦ ἐθνικοῦ φρονήματος. 
Ἡ παντὶ τρόπῳ προστασία τῆς ἐθνικῆς περιουσίας. 
Ἡ ἐφαρμογὴ τῆς ἀκροτελευτίου διατάξεως τοῦ Συντάγματος τῆς Ἑλλάδος (Ἄρθρον 120, παρ. 2,3,4). 
Ἡ ἀνάδειξις, ἡ προβολὴ καὶ ἡ διάδοσις τῶν διαχρονικῶν ἀξιῶν τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας. 
Ἡ καλλιέργεια πνεύματος ἀλληλεγγύης μεταξὺ τῶν Ἑλλήνων. 
Ἡ δημιουργία προϋποθέσεων γιὰ τὴν παλιννόστησι τῶν Ἑλλήνων ἐπιστημόνων, οἱ ὁποῖοι διαπρέπουν στὸ ἐξωτερικὸ καὶ γιὰ τὴν ἀνάσχεσι τοῦ φαινομένου τῆς μεταναστεύσεως τῶν νέων μας. 
Ἡ ἐνίσχυσις τῶν ἀναξιοπαθούντων πολιτῶν. 
Ἡ μέριμνα γιὰ τὴν προστασία τῆς ζωῆς, τῆς ἀκεραιότητος, τῆς τιμῆς, τῆς ἀξιοπρεπείας καὶ τῆς περιουσίας τῶν πολιτῶν. 
Ἡ προστασία καὶ ἡ προβολὴ τῆς ἱστορίας τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους. 
Ἡ προάσπισις τῆς πολιτιστικῆς, ἱστορικῆς καὶ θρησκευτικῆς μας κληρονομιᾶς. 
Ἡ στήριξις καὶ ἡ προβολὴ τῶν ἑλληνικῶν προϊόντων, μὲ ἔμφασι σὲ ὅσα ἔχουν παραχθῆ ἀπὸ ἑλληνικὰ χέρια. 
Ἡ μελέτη κοινωνικῶν προβλημάτων καὶ οἱ προτάσεις λύσεων καὶ ἐφαρμογῆς αὐτῶν. 
Ἡ προάσπισις τῆς ἐλευθερίας τῆς ἐκφράσεως τῶν πολιτῶν καὶ τῆς διακινήσεως τῶν ἰδεῶν.

ΠΗΓΗ:  http://antiparakmi.blogspot.com/2012/02/blog-post_3250.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου